OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.mediservis.sk

Mediservis Czuczor s.r.o.
sídlo: Konopná 2, Nové Zámky 940 02
IČO: 50644939
DIČ: 2120401437
IČ DPH: SK2120401437

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.mediservis.sk.

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom a profesionálne § 19 ods. 1a 2 podľa zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 • osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby ktoré prídu do styku s osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • uschovávame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie a to e-mialom, písomne alebo osobne

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, potreba uzatvárania kúpnych zmlúv pre dodanie tovaru a služieb. Toto zahŕňa: príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daň. dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru a pod.
 • pre účely vedenie účtovníctva, vybavovania reklamácií a sťažností a prípadne aj na účely sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok
 • účelom informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu ak evidujeme na to súhlas
 • účelom spracúvania osobných údajov je aj identifikácia zákazníkov

III. Zoznam spracovaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov je minimálny, potrebný len na kvalitné splnenie našich služieb. Spracúvame osobne údaje našich zákazníkov ale aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám dali na to súhlas prostredníctvom e-mailu, eshopu alebo osobne.

Zoznam kategórií osobných údajov:

 • základné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, IČDPH)
 • kontaktné údaje (e-mail, telef.č., kontaktná adresa)
 • informácie o produktoch, ktoré boli zakúpené danou osobou
 • záznamy e-mailovej komunikácie v elektronickej, vytlačenej alebo písomnej forme
 • transakčné údaje (platby a platobné metódy)

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na plnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu ale tovar očakáva
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy a zákazník je zmluvnou stranou
 • zákazník uviedol súhlas na jeden, alebo viaceré účely, ako činnosti s ponukou tovaru a služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku k očakávaniam zákazníka.
 • tieto osobné údaje dotknutej osoby spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecných právnych predpisov

V. Zverejnenie údajov

Získané osobné údaje zákazníkov a fyzických a právnických osôb nezverejňujeme, ale osobné údaje môžu byt pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • advokátske a prácne kancelárie, znalci a súdny znalci
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • účtovné kancelárie, daňový poradcovia

VI. Informácia o cezhraničnom prenose osobných údajov

 • Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 

VII. Lehoty uschovávania osobných údajov

 • pri súhlase, po dobu neurčitú až do odvolania, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia
 • pri oprávnenom záujme, pokiaľ nebudú námietky, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného tovaru alebo služby.
 • pri zmluvných dohodách, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • pri zákonných povinnostiach, po dobu ktorú nám ukladá zákon (zákon o účtovníctve, o DPH a pod.)

VIII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

 • na opravu
 • na výmaz
 • svoj súhlas odvolať
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • a je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 • na prístup k svojim osobným údajom
 • prenosnosť údajov
 • podať sťažnosť orgánu

IX. Kontaktné informácie a kde a ako môžete svoje práva uplatniť

telefonicky na čísle +421 35 6426 353, písomne na adrese Konopná 2, 940 02 Nové Zámky, e-mailom: shop@mediservis.sk

Na žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.